Közhasznúsági beszámoló – 2008

Kategoriák: Közhasznúsági beszámoló

Budai György Emlékalapítvány
Statisztikai számjel: 18718984-9499-569-13
Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.472/2007/4

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Beszámolóval lezárt időszak : 2008. január 01-2008. december 31-ig

Az 1997. évi CLVI. törvény 19§-ának (1) bekezdése szerint:

a.) számviteli beszámoló: 1-es számú mellékletként csatolva

b.) a költségvetési támogatás felhasználása:

a beszámolási időszakban az Alapítvány nem részesült az államháztartás alrendszereiből
származó támogatásban.

c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

A társaság vagyonának alakulása az üzleti évben:
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés
A tárgyidőszak elején
Változás
A tárgyidőszak végén
A változás %-a
Pénzeszközök
6089
-5788
301
4,94
Forg.célú értékpapír
0
+7349
7349
Saját tőke
7241
+391
7632
105,40
Induló tőke
6000
6000
0
Tőkeváltozás
0
1241
1241
Tárgyévi eredmény khtev.
0
+391
391

 

Az Alapítvány tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. Vagyonát a forgóeszközök között kimutatott 7.349 Eft értékű forgatási célú értékpapír, valamint 301 eFt összegű pénzeszköz jelenti. A pénzeszközök csökkenésének oka, hogy megtakarításait az értékpapírokban helyezte el. 1.738 eFt értékű művészeti tárgyakkal rendelkezik, melyek értékesítésére folyamatosan vevőket keres. 2008 évben 1.862 eFt értékű felajánlott műtárgyat értékesített, melyet az alapító okiratban megjelölt közhasznú céljaira kíván fordítani.
Saját tőkéje 5,4 %-kal, 391 eFt-tal nőtt 2007. évhez képest, mely összeg a 2008. évi közhasznú tevékenységének eredménye.

d.) a cél szerinti juttatások kimutatása:

Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása keretében 400 eFt támogatást nyújtott.

e.) Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások mértéke:

Tárgy időszakban az Alapítvány nem részesült az államháztartás alrendszereiből
származó támogatásban.

Az év során 13 fő magánszemélytől kapott pénzbeli támogatást 2.151 e Ft értékben, gazdasági társaságtól 2 e Ft értékben, valamint az IBS Alapítványtól 400 e Ft-ot.
Magánszemélyek természetbeni adományaiból 600 eFt bevétele származott.

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke:

Az Alapítvány 2008. évben juttatásokat nem nyújtott.

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámoló:
g./I. Az Alapítvány – alapító okiratban rögzített – céljai:

“Megőrizve Budai György szellemiségét, részese legyen a szabadságot, a kreativitást, a humanitást, a játékosságot, illetve a mecenatúra és a forrásgyűjtés kultúrájának fejlesztését célzó kezdeményezések kibontakozásának, megvalósulásának és hasznosulásának.

Gondozza és fejleszti Budai György szellemi hagyatékát, feltárja munkásságát és az általa életre hívott műveket.

Megalapítja a Budai György emlékdíjat a művészet, valamint a szabadság, a kreativitás, a humanitás és a játékosság területén kiemelkedő tehetségek, illetve mecénások számára.

Önálló forrásgyűjtés (fundraising) tevékenységet folytat.

Könyv kiadása formában gondoskodik Budai György emlékének és munkásságának megörökítéséről.

Önálló mecénási tevékenységet folytat művészi, tudományos, kulturális, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén.

Támogatja továbbá a kulturális örökség megóvását, gyermek- és ifjúságvédelmet, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, környezetvédelmet, műemlékvédelmet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését, emberi és állampolgári jogok védelmét, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbséggel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet, sport -a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével – tevékenységet. Valamint segíti az egyéni szabadságot és felelősséget fontosnak tartó és támogató társadalmi hálózatok fejlesztését.

A mecenatúra és a forrásgyűjtés kultúrájának fejlesztésére módszereket dolgoz ki és kutat fel, projekteket kezdeményez, illetve vizsgálja ezek alkalmazásának lehetőségét és megvalósíthatóságát.

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján):

    • tudományos tevékenység, kutatás,
    • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
    • kulturális tevékenység,
    • kulturális örökség megóvása,
    • műemlékvédelem,
    • környezetvédelem,
    • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
    • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
    • emberi és állampolgári jogok védelme,
    • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.”

g./II. Az Alapítvány – 2008. évre kiemelt – közhasznú céljai:

– A mecenatúra és a forrásgyűjtés kultúrájának fejlesztése
– Önálló forrásgyűjtés (fundraising) tevékenység folytatása;
– Önálló mecénási tevékenység folytatása a művészet területén;
– Hálózatépítés és annak kultúrájának fejlesztése.

g./III. Az Alapítvány 2008. évi közhasznú tevékenysége

Az Alapítvány 2007. decemberében jött létre, azzal a céllal, hogy folytassa névadója: Budai György, kultúrmenedzser, mecénás, sportember, üzletember kultúratámogató, mecénási, forrásgyűjtő tevékenységét.

A mecenatúra és a forrásgyűjtés kultúrájának fejlesztését célzó kezdeményezések terén a beszámolási időszakban kulturális rendezvényeket szervezett, amelyeken művészeket mutatott be, annak érdekében, hogy ismertségük növekedjen, személyes kapcsolataik gyarapodjanak, illetve, hogy támogatókra találjanak.

Az Alapítvány a január 21-én, Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban Jancsó Miklós filmrendező, Jordán Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója, Gőz László zenész, tanár közreműködésével rendezett esten lehetőséget adott Szervánszky Natasha – csellóművész és Miklós Marcell – színművész bemutatkozására. A bemutatkozás eredményeként befolyt, magánszemélyektől származó adományokból lehetővé vált, hogy az Alapítvány a két művész mindegyikét fél-fél millió Ft. támogatásban részesítse. Miklós Marcell – színművész támogatására, a 2008-ben tett kuratóriumi vállalás végrehajtásaként 2009-ben kerül sor.

Az Alapítvány, az általa október 10-én Budapesten szervezett kulturális esten Kovács Ferenc zenészt és zeneszerzőt mutatta be. A filmvetítéssel és koncerttel egybekötött beszélgetés lehetőséget teremtett a művész megismerésére, egyben támogatására.

Az Alapítvány október 30-án koncertet szervezett Londonban Szervánszky Natasha – csellóművész bemutatására. A koncert – amely felkeltette a londoni zenei közeg érdeklődését – egyben alkalmas volt a kulturális kapcsolatok ápolására. Szervánszky Natashát a kuratórium Gőz László zeneművész, tanár ajánlása alapján választotta ki. Szervánszky Natasa Perényi Miklós Kossuth-díjas gordonkaművész tanítványaként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatója. Kiemelkedő tehetségére Kurtág György hívta fel a magyar zenei tekintélyek figyelmét, aki több ízben dolgozott vele. Szervánszky Natasha londoni debütkoncertjén a londoni zenei élet, nagyrészt magyar származású, neves személyiségei mellett Czakó Borbála nagykövet asszony vendégei is részt vettek. A londoni magyar nagykövetség együttműködésével megvalósított esemény során az Alapítvány nem csak anyagi támogatást nyújtott a fiatal művésznek, hanem jelentős önkéntes szervezési munkával, valamint kapcsolatépítési tevékenységgel is hozzájárult debütkoncertje létrejöttéhez és annak sikeréhez.

Szintén a forrásgyűjtés módszereinek gazdagítását jelentette a január 21-én szervezett alapítványi árverés. A (kortárs) műveket, amelyekből az árverést rendeztük, kortárs alkotók ajánlották fel az Alapítványnak. Így Bachman Gábor, Böröcz András, Fehér László, Haraszty István, Jovánovics György, Kelemen Károly és Záborszky Gábor műveiből, valamint Krasznahorkay László kéziratából tartottunk árverést Marsó Diana (ARTE Galéria) közreműködésével.

Az Alapítvány január 21-én, mintegy negyven látogató számára lehetőséget biztosított a Rupf gyűjtemény (Picasso, Klee, Kandinsky) ingyenes megtekintésére – tárlatvezetéssel.

Szintén a fundraising módszereinek feltárására irányult az Alapítvány által május 29-én, Budapesten rendezett beszélgetés, amely a sport és a futball üzleti hátteréről szólt, különös tekintettel a szponzori és egyéb támogatói tevékenységre. A beszélgetés résztvevői: George F. Hemingway – a “The Hemingway Group” alapítója és tulajdonosa, Szabó Gergő – a Hír TV sportszerkesztője, Vobeczky Zoltán – a Danubius rádió sportszerkesztője és a Live PR vezetője, valamint Hrutka János – FIFA lisence-es játékosügynök, korábbi válogatott labdarúgó voltak. A forrásgyűjtés technikának, lehetőségeinek feltárására irányuló rendezvényen elhangzottak hasznos tanulságul szolgáltak az Alapítvány forrásgyűjtési lehetőségeinek bővítése szempontjából.

Meggyőződésünk, hogy amennyiben a művészek számára nyújtott anyagi támogatás önkéntes munkával: szervezéssel, kapcsolat átadással, kommunikációs lehetőségek átadásával, újszerű forrásgyűjtő tevékenységekkel társul, hatékonysága jelentősen megnő.

Az Alapítvány baráti kört épít, amelyhez több mint 250 magánszemély csatlakozott a szervezet rövid működése során. A baráti hálózat rendezvények és hírlevelek, valamint a honlapon közölt alapítványi információk által történő összekapcsolásától az emberi kapcsolatok mélyülését, a közös művészi élmények gyarapodását, illetve létrejöttük nyomán a művészetek támogatására való kedv növekedését, végső soron az Alapítvány céljainak szolgálatát, a művészek támogatását, illetve a támogatási lehetőségek bővülését reméljük.

Az Alapítvány baráti köréből kerültek ki azok a magánszemélyek, akik anyagi támogatással is elősegítették céljaink elérését. Legfőbb támogatónk a beszámolási időszakban Virág Attila volt.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét a beszámolási időszakban támogatták: Baán László, Jordán Tamás, Gőz László, Jancsó Miklós, Krasznahorkai László, Böröcz András, Jovánovics György, Haraszty István és felesége Éva, Záborszky Gábor, Kelemen Károly, Fehér László és felesége Edit, dr. Láng László, Halmai Gábor és Török Mariann, Geszti Péter, Flesch Tamás, Hrutka János, Bíró Katalin, dr. Jólesz József. és felesége Zsuzsa, Szolcsánszky Szilvia, Rusznák Gergely, Szabó Györgyi, Gombás Ferenc és felesége Gyöngyi, dr. Lukács István, Kékes Noémi, Börzsei Károly, Szloboda Erzsébet, Temesi Sándor, Dr. Bacsek György, Steiger Jusztina, Sárai Gábor, Krepsz János, Szűcs Noémi, Dr. Budai Lászlóné, Karai Béla, Sárai Tícia. Együttműködésével támogatta továbbá az Alapítványt Czakó Borbála Magyarország londoni nagykövete.

Keltezés: 2009. május 10.

Dr. Tóth Anikó
képviselő